Giấy phép FLEGT là gì? Cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy phép FLEGT?

Hinh 1 Giay phep FLEGT

Giấy phép FLEGT là gì? Cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy phép FLEGT?

Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 30/10/2020) có quy định như sau:

Giấy phép FLEGT là văn bản do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất lô hàng gỗ (trừ lô hàng sản xuất từ gỗ sau xử lý tịch thu) sang Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là EU) theo các quy định tại Nghị định này, Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (sau đây viết tắt là VPA/FLEGT) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Giấy phép FLEGT

Theo Hiệp định VPA/FLEGT:

Giấy phép FLEGT là giấy phép được cấp bởi một quốc gia sản xuất gỗ có ký Hiệp định VPA/FLEGT với EU. Giấy phép FLEGT chứng thực tính hợp pháp của gỗ hoặc sản phẩm gỗ. Khi Hệ thống VNTLAS được vận hành đầy đủ theo quy định của Hiệp định VPA/FLEGT thì Việt Nam sẽ bắt đầu cấp phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường EU.

Cơ quan cấp phép FLEGT là cơ quan do chính phủ của một quốc gia xuất khẩu chỉ định làm nhiệm vụ cấp và xác thực giấy phép FLEGT đi cùng lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang EU. Tại Việt Nam, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam sẽ là Cơ quan cấp phép FLEGT.

Điều 15 Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định:

  1. Giấy phép FLEGT được trình bày trên khổ giấy A4 dưới dạng song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thông tin trong giấy phép được ghi đầy đủ bằng tiếng Anh. Giấy phép được ký và đóng dấu của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.
  2. Giấy phép FLEGT không được có bất kỳ sự tẩy xóa hoặc sửa đổi nào trừ trường hợp gia hạn, cấp thay thế, cấp lại giấy phép FLEGT do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thực hiện.
  3. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép FLEGT tối đa là 06 tháng kể từ ngày cấp.

Tôi là nhà nhập khẩu gỗ của EU. Lợi ích của việc nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ được cấp phép FLEGT là gì?

Gỗ được cấp phép FLEGT đáp ứng các yêu cầu thẩm định của Quy định về gỗ của EU (EUTR). EUTR yêu cầu các nhà khai thác, được định nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào đưa gỗ hoặc sản phẩm từ gỗ vào thị trường EU, phải thực hiện trách nhiệm giải trình khi đưa gỗ hoặc sản phẩm gỗ ra thị trường.

Gỗ và sản phẩm gỗ được FLEGT cấp phép được coi là tuân thủ các yêu cầu của EUTR. Do đó, nếu bạn là nhà điều hành, bạn có thể đưa các sản phẩm được cấp phép FLEGT ra thị trường mà không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm giải trình, do đó tiết kiệm thời gian và công việc liên quan, đồng thời làm cho hoạt động kinh doanh của bạn hiệu quả hơn.

Các lợi ích rộng hơn của giấy phép FLEGT là gì?

Để cấp giấy phép FLEGT, một quốc gia sẽ có những cải tiến đáng kể đối với việc quản lý rừng. Những cải tiến này được thực hiện thông qua một quy trình toàn diện với nhiều bên liên quan và được mô tả trong Thỏa thuận đối tác tự nguyện giữa quốc gia đối tác và EU. Các quốc gia cấp giấy phép FLEGT có một hệ thống mạnh mẽ, được kiểm toán để theo dõi gỗ và xác minh tính hợp pháp của gỗ trong suốt chuỗi cung ứng – một ‘hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ’. Họ đã cam kết công bố công khai thông tin về ngành lâm nghiệp của họ, đưa ra mức độ minh bạch chưa từng có. Cũng như thúc đẩy thương mại hợp pháp, các quá trình đa bên liên quan liên quan đến cải thiện quản trị rừng và phát triển các chương trình cấp phép FLEGT đóng góp vào các mục tiêu xã hội và môi trường.

Ai cấp giấy phép FLEGT?

Cơ quan cấp phép FLEGT ở các nước đối tác VPA cấp giấy phép FLEGT. Các cơ quan cấp phép cấp giấy phép FLEGT cho các lô hàng gỗ hoặc sản phẩm gỗ được liệt kê trong phụ lục VPA về phạm vi sản phẩm và được chuyển đến EU, cung cấp cho hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ VPA đã xác nhận các sản phẩm được khai thác hợp pháp. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần về Cơ quan cấp phép FLEGT .

Giấy phép FLEGT đáng tin cậy như thế nào?

Giấy phép FLEGT được củng cố bởi hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ mà EU và quốc gia đối tác VPA đã đồng ý với sự tham vấn của các bên liên quan từ chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự. Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của quốc gia VPA bao gồm định nghĩa về tính hợp pháp, các biện pháp kiểm soát chuỗi cung ứng để theo dõi gỗ và ngăn chặn các sản phẩm hợp pháp trộn lẫn với các sản phẩm bất hợp pháp hoặc chưa được xác minh, đồng thời mô tả các thủ tục xác minh sự tuân thủ với cả định nghĩa về tính hợp pháp và các kiểm soát chuỗi cung ứng.

Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ kết hợp các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, chẳng hạn như các cuộc đánh giá độc lập phù hợp với các tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) để phát hiện các lỗi của hệ thống. Kiểm toán viên độc lập báo cáo cho các ủy ban thực hiện chung VPA. Ở nhiều quốc gia VPA, xã hội dân sự cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc quan sát độc lập tại hiện trường và thông báo cho các nhà ra quyết định về gian lận tiềm ẩn và lỗ hổng hệ thống.

Việc cấp phép FLEGT không thể bắt đầu cho đến khi EU và quốc gia đối tác VPA xác nhận, thông qua một cuộc đánh giá độc lập chung, rằng hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ của quốc gia đó hoạt động như mô tả trong VPA. 

Nguồn: https://www.flegtlicence.org/flegt-licences 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi Báo Giá